Masz pytania dotyczące założenia ogrodu? Zadzwoń: 660 238 216!


Obowiązek informacyjny sklepu internetowego Spa4garden na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych będzie Suren Karapetyan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPA4GARDEN sp. z o.o., ul. Stańczyka 14/97, 30-126 Kraków dalej „Spa4Garden”.

KONTAKT W SPRAWIE UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie niezbędne informacje w sprawie uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem mailowym: [email protected] lub adresem pocztowym SPA4GARDEN sp. z o.o., ul. Stańczyka 14/97, 30-126 Kraków

POCHODZENIE DANYCH

Dane, którymi dysponuje Spa4Garden, uzyskuje podczas zakładania konta w sklepie internetowym www.spa4garden.pl, a także w związku z dokonywanymi transakcjami
ze Spa4Garden.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy,
a w szczególności do: kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celach związanych
ze świadczeniem usług, obsługi zgłoszeń użytkowników, obsługi reklamacji, zakładania
i zarządzania kontem lub kontami na www.spa4garden.pl, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczna oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego. Ponadto, regulacje prawne wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzanie danych osobowych w celu zapisywania danych cookies, gromadzenia danych ze stron www
i aplikacji mobilnych odbywa się po uzyskaniu zgody użytkownika. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym momencie w taki sam sposób w jaki została wyrażona. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody użytkownika.

WYMÓG UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnienie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i następnie wykonania umowy aby tym samym świadczyć usługę. Niezbędne dane w przypadku osoby fizycznej to imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, hasło, natomiast w przypadku przedsiębiorcy danymi będą: NIP, adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz adres firmy. W przypadku nie udostępnienia wyżej wymienionych danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy a w konsekwencji brak możliwości świadczenia usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa wymagane będzie podanie dodatkowych danych ze względów rachunkowych i podatkowych, poza tymi przypadkami podanie danych osobowych będzie dobrowolne.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spa4Garden udostępnia dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Dane mogą być przekazywane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, Spa4Garden stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC adres IP.

SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją.


UPRAWNIENIA WOBEC SPA4GARDEN

Spa4Garden gwarantuje wszelkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, profilowaniu
a również wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z tego uprawnienia można skorzystać gdy dane będą nieprawidłowe lub niekompletne, w odniesieniu do żądania usunięcia danych w przypadku gdy dane nie będą niezbędne do celów, dla który zostały zebrane przez Spa4Garden oraz w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przetwarzania danych niezgodnie
z prawem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy. Spa4Garden przechowuje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych dane osobowe będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przetwarzane przez okres, w którym Spa4Garden zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Z poważaniem,
SPA4GARDEN